Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Klachtenprocedure en patiëntenrecht

Informatie over klachten afhandeling

Klachtenprocedure

Ondanks onze inzet om te zorgen dat u de beste en juiste zorg krijgt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld. Wij betreuren dat ten zeerste en verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen allereerst proberen om een mogelijk conflict te voorkomen door de klacht met u te bespreken.

Patiëntenrecht

Als patiënt heeft u een aantal rechten, maar ook – plichten. Hieronder worden deze in hoofdlijnen uiteengezet.

Uw rechten als patiënt

Om de positie van de patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze Wet zijn zaken met betrekking tot de relatie patiënt en hulpverlener vastgelegd.

De hulpverlener heeft de plicht om u informatie te geven over uw ziekte of aandoening, onderzoeken, behandeling, de gevolgen hiervan en eventuele risico’s. U mag alleen behandeld worden als u toestemming geeft. Hiervoor heeft u informatie nodig. Pas dan kunt u beslissen of u de voorgestelde behandeling wilt volgen. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling, vraagt de behandelaar uitdrukkelijk uw toestemming. In de overige gevallen gaat de behandelaar ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over u zelf gaan, welke op schriftelijk verzoek wordt toegestuurd. U heeft recht op bescherming van uw medische en persoonlijke gegevens. U kunt ervan uitgaan dat alles wat u met behandelaar of hulpverlener bespreekt vertrouwelijk behandeld wordt.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt heeft u ook plichten. U moet de behandelaar duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en de juiste behandeling kan geven. U speelt zelf een belangrijke rol in uw behandeling. Als u iets nog niet helemaal begrijpt of als u meer wil weten, moet u dit duidelijk aangeven.

Voor meer informatie over de WGBO en andere wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg kunt u terecht op de website van het ministerie van VWS.

Werkwijze

Huid Medisch Centrum streeft ernaar een hoge kwaliteit te bieden, zowel in medisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Toch kan het voorkomen dat het optreden vanHuid Medisch Centrum en/of haar medewerkers aanleiding geeft tot klachten. Het centrum neemt klachten serieus en heeft verschillende niveaus waarop die klachten geuit en beoordeeld kunnen worden. Indien een klacht daartoe aanleiding geeft, worden verbetermaatregelen genomen. De klachtenbehandeling vraagt om een zorgvuldige werkwijze, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan. Deze behandeling kan daarom enige tijd in beslag nemen.

De procedure

Indien Huid Medisch Centrum bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweeg brengt bij patiënten en/of naasten van patiënten, zal het zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. Er zijn drie fases in de klachtenprocedure van Huid Medisch Centrum.

Bespreken met betrokkene
Wie een probleem heeft met de manier waarop hij wordt behandeld of bejegend, kan dat uiteraard bespreken met degene tegen wie het bezwaar zich richt. Bovendien kan contact worden gezocht met de leidinggevende van degene op wie de klacht betrekking heeft. Er kan samen worden overlegd hoe het probleem is op te lossen.

Bespreken met de klachtenfunctionaris
Als het niet lukt de klacht met de betrokken medewerker te bespreken, kan de klachtenfunctionaris worden benaderd. Dit kan zowel schriftelijk, als per e-mail. De klachtenfunctionaris kan informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Daarbij onthoudt hij zich van een mening over de klacht en stelt zich onpartijdig op. Bij schriftelijke klachten neemt de klachtenfunctionaris altijd binnen twee weken contact op om de kwestie verder te bespreken.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris kan:

door een e-mail te sturen aan: klachten@huidmedischcentrum.nl
door een brief te sturen aan:
Huid Medisch Centrum
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Paasheuvelweg 28
1105 BJ Amsterdam

Bespreken met de klachtencommissie
De derde mogelijkheid is het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Het doel van deze commissie is een oordeel uit te spreken over het al dan niet gegrond zijn van een klacht en een bijdrage te leveren aan genoegdoening bij de klager. De Klachtencommissie geeft na een hoorzitting, waarbij klager en betrokkene(n) worden gehoord, alleen een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. De Klachtencommissie is niet gerechtigd tot verdere maatregelen. De Klachtencommissie kan wel aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van een klacht. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die vergadert onder voorzitterschap van een externe jurist. Doorgaans zal eerst getracht worden uw ongenoegen door bemiddeling op te lossen. U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. Vermeld hierbij uw naam, geboortedatum, volledige adres en telefoonnummer. Wij verzoeken u daarbij een nauwkeurige beschrijving te geven van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Ook vragen wij u de naam van de persoon te vermelden waarop uw klacht betrekking heeft. Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie zal vervolgens een onderzoek instellen. Op basis van haar bevindingen vormt de commissie zich een oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel wordt u meegedeeld in de vorm van een schriftelijke uitspraak, waaraan de commissie een advies aan de raad van bestuur kan toevoegen. De uitspraak wordt ook toegezonden aan de betrokken medewerker(s) of afdeling en aan de raad van bestuur.

Indien u zich niet kunt vinden in de uitspraak van de klachtencommissie kunt u zich op schriftelijke wijze richten tot de directie. Deze zal uw klacht opnieuw en de afhandeling hiervan bekijken. Indien u na de afhandeling door de directie nog niet tevreden bent, kunt u zich richten tot de Geschillencommisie van ZKN.