Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Zoek op huidaandoening

De volgende huidaandoeningen worden in Huid Medisch Centrum behandeld.

 

Zoek op behandeling

De volgende behandelingen worden in Huid Medisch Centrum uitgevoerd.

 

Actuele wachttijden

Dermatologie: 8 dagen
Flebologie: 5 dagen
Allergologie: 15 dagen

Spoedgevallen: Zelfde dag

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze rechten zijn vastgelegd in verschillende wetten, onder meer in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Hieronder vindt u een aantal rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.

 

Het recht op informatie
Op het moment dat uw behandelend arts een aandoening bij u constateert, heeft u als patiënt het recht op informatie over uw ziekte, het onderzoek en/of de behandeling die door uw arts wordt voorgesteld. Uw behandelend hulpverlener is daarom verplicht u voldoende te informeren over onder andere:

 • de aard van het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling;
 • mogelijke andere behandelmethoden;
 • de mogelijke risico’s, gevolgen en bijwerkingen van het onderzoek en/of de behandeling;
 • de vooruitzichten na het onderzoek en/of de behandeling.

Uw hulpverleners zullen proberen u zo volledig en duidelijk mogelijk te informeren.

U kunt uw hulpverleners altijd om extra informatie vragen.

Uitzondering op de informatieplicht van de hulpverlener
In een heel uitzonderlijk geval mag uw hulpverlener afzien van de plicht u zo volledig mogelijk te informeren. Namelijk wanneer het vermoeden bestaat dat het verlenen van informatie ernstige nadelige gevolgen voor u heeft. Deze uitzondering wordt aangeduid met de term ’therapeutische exceptie’. In dit geval mag een hulpverlener besluiten u bepaalde informatie niet mee te delen.

Het ‘recht niet te weten’
Behalve het recht op informatie, heeft u als patiënt ook het recht om niet te willen weten. U kunt aangeven dat u bepaalde of alle informatie in verband met uw ziekte of aandoening niet wenst te horen. In principe is uw hulpverlener verplicht u in deze wens tegemoet te komen. Maar ook hierop bestaat een uitzondering. Op het moment dat het niet weten van bepaalde informatie ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor u of uw naaste(n), mag de hulpverlener u de informatie tegen uw wil in verstrekken.

Toestemming voor behandeling
De behandeling en/of het onderzoek dat uw arts heeft voorgesteld, kan in principe pas verricht worden nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. Dit betekent dat u altijd het recht heeft een onderzoek en/of een behandeling te weigeren. Heeft u in eerste instantie ingestemd met een behandeling en/of een onderzoek? Dan kunt u daar altijd op terugkomen. In het geval u een heel zware en/of risicovolle behandeling moet ondergaan, zal uw behandelend arts u heel nadrukkelijk om toestemming vragen. Bij minder ingrijpende behandelingen zal niet heel specifiek naar deze toestemming worden gevraagd. Uw arts gaat er in dat geval van uit dat u instemt met het onderzoek en/of de behandeling.

Minderjarige patiënten
Bij een minderjarige patiënt gelden nog een aantal extra regels. Wanneer een kind jonger is dan 12 jaar, geven de ouders toestemming voor het onderzoek en/of behandeling van hun kind.

Tussen 12 jaar en 16 jaar geven zowel de ouders als het kind toestemming. Een kind dat ouder is dan 16 jaar heeft het recht alleen toestemming te geven voor onderzoek of behandeling. Voor alle kinderen geldt dat in een acute of levensbedreigende situatie een hulpverlener zonder toestemming van de vertegenwoordigers of van het kind zelf, over kan gaan tot behandeling.

Meer informatie hierover vindt u op www.jadokterneedokter.nl.

Beperkingen in het behandelen (behandelbeperking)

Het is belangrijk dat u uw eigen wensen en uw eventuele grenzen ten aanzien van de behandeling kenbaar maakt. Bijvoorbeeld als u niet wilt worden gereanimeerd bij een hartstilstand. U kunt dit doen tijdens het intakegesprek met uw arts. U kunt daarnaast gebruik maken van een schriftelijke wilsverklaring, waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u bijvoorbeeld niet meer gereanimeerd wilt worden. Het moet de hulpverlener bekend zijn dat zo’n verklaring bestaat. De verklaring moet duidelijk zijn, van recente datum en voorzien zijn van een handtekening. De (gemaakte) afspraken worden vastgelegd in het medisch dossier, zodat ook andere artsen op de hoogte zijn.

Tweede mening (second opinion)

U kunt over iedere soort behandeling in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. Dat houdt in dat u het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener kunt vragen. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling, maar neemt de behandeling niet over. Wij raden u aan vooraf met uw behandelend arts te bespreken dat u een tweede mening wilt. Als u het lastig vindt om met uw arts te overleggen aan wie u een tweede mening kunt vragen dan kunt u ook bij uw huisarts, een patiëntenvereniging of uw zorgverzekeraar informeren. Leest u altijd goed de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de kosten van een tweede mening vergoed worden. Voor informatie over de gang van zaken en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze receptie (zij verbinden u door met de juiste medewerker). Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelaar is het aan u om te beslissen welke behandeling u wilt ondergaan.

Het recht op privacy
Wanneer u voor een behandeling en/of onderzoek in Huid Medisch komt, krijgt een aantal medewerkers toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit zijn medewerkers zoals artsen en verpleegkundigen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze informatie.

Als u een behandeling ondergaat, heeft u vanzelfsprekend ook het recht op privacy. Daarom hebben alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling toegang tot uw dossier. Tenzij u zelf toestemming heeft gegeven aan derden. In het geval van contacten met de overheid (onder andere justitie of politie) en verzekeringsmaatschappijen worden de (wettelijke) regels van de geheimhoudingsplicht gevolgd en wordt er bij twijfelgevallen gehandeld in het belang van de patiënt.

Verder zullen de verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers er alles aan doen om uw privacy optimaal te waarborgen.

Bescherming persoonsgegevens
Huid Medisch Centrum verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek. Het gaat hier om persoonlijke en medische gegevens.

Huid Medisch Centrum beschikt hiertoe over een (geautomatiseerd) gegevensbestand. De verwerking gebeurt volgens de regels die hieraan worden gesteld door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Medisch dossier

U heeft het wettelijk recht alle medische gegevens in te zien die over u zijn bijgehouden (en over uw kinderen t/m 11 jaar) in het Huid Medisch Centrum. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hieronder valt alle verzamelde en geordende medische informatie, ongeacht de vorm waarop dit is vastgelegd. Het betreft hier zowel het medisch dossier als het verpleegkundig dossier als alle informatie die digitaal is vastgelegd.

In het Huid Medisch Centrum wordt het medisch dossier digitaal opgeslagen, deze wordt 15 jaar bewaard na de laatste wijziging en daarna ‘vernietigd’. Bij het indienen van een verzoek om inzage en/of kopie is het belangrijk te weten over welke behandelingsperiode de inzage gevraagd wordt.

Alle dossiers blijven eigendom van het Huid Medisch Centrum. Dit betekent dat originele documenten of dossiers nooit het Huid Medisch Centrum mogen verlaten. Wel kunt u van het dossier, of een deel van het dossier, een kopie vragen.

 

Toestemming digitale uitwisseling medische gegevens

Naast schriftelijke uitwisseling wordt er in toenemende mate overgegaan op digitale uitwisseling van medische gegevens. Hierbij kunnen snel en veilig uw medische gegevens worden gedeeld met zorgverleners in andere zorginstellingen. Dit zijn enkel gegevens in het belang van uw medische behandeling.

Het delen van uw dossiergegevens met andere behandelaars is onder meer toepasbaar wanneer u wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling, wanneer uw arts uw gezondheidssituatie wil bespreken binnen een ‘multidisciplinair overleg’, of als u zelf van een tweede mening gebruik wilt maken.

Maar ook wanneer u wordt verwezen naar het Huid Medisch Centrum vragen wij, met uw instemming, een medicatieoverzicht op bij uw apotheek. U dient uw apotheek toestemming te geven voor het delen van deze informatie. Wij verzoeken u hierom voorafgaand aan uw eerste bezoek. Iedere zorgverlener die een behandelrelatie met u heeft kan hierdoor vlot over dezelfde documenten en beelden beschikken.

Nadat uw behandelaar u goed geïnformeerd heeft over waar u toestemming voor geeft, kunt u akkoord gaan met of bezwaar maken tegen het digitaal delen van uw gegevens. Uw behandelaar noteert uw beslissing in uw elektronisch patiëntendossier. Als u wilt, kunt u een overzicht krijgen wie uw gegevens hebben opgevraagd. Mocht u uw beslissing willen wijzigen, dan is dat altijd mogelijk.

 

Plichten

Als patiënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken:

 • U informeert uw hulpverlener eerlijk en volledig te informeren over uw medische situatie en u werkt actief mee aan uw genezing.
 • U gedraagt zich behoorlijk tegenover alle medewerkers van het centrum.
 • U stelt zich op de hoogte van de huisregels van het centrum en u houdt zich daaraan.
 • U dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs waarop ook uw burgerservicenummer staat vermeld.
 • U komt afspraken in het centrum na of meldt deze tijdig af. Doet u dat niet, dan kunnen de kosten van de behandelingsaf­spraak voor uw rekening komen.
 • U betaalt het centrum voor de geleverde zorg. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
 • U wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen wanneer u zonder toestemming van uw behandelend arts de behandeling wilt beëindigen.
 • U bent verplicht toestemming te vragen als u tijdens uw bezoek aan het Huid Medisch Centrum  een foto, film of geluidsopname maakt waarop een medewerker, patiënt of bezoeker in beeld of te horen is. Dit omdat wij uw privacy en de privacy van onze medewerkers en patiënten belangrijk vinden.

Ter bescherming van uw en onze bezittingen zijn in het Huid Medisch Centrum op meerdere plaatsen camera’s aangebracht.

 

Indienen van een klacht

Het Huid Medisch Centrum streeft ernaar een hoge kwaliteit te bieden, zowel in medisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Toch kan het voorkomen dat het optreden van het Huid Medisch Centrum en/of haar medewerkers aanleiding geeft tot klachten. Het ligt voor de hand dat u uw klacht allereerst bespreekt met degene die volgens u verantwoordelijk is voor het gebeurde. Als u dit niet wenst of als dit overleg niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht schriftelijk melden bij de klachtenfunctionaris of het laten onderzoeken door onze klachtencommissie. Indien een klacht daartoe aanleiding geeft, worden verbetermaatregelen genomen. De klachtenbehandeling vraagt om een zorgvuldige werkwijze, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan. Deze behandeling kan daarom enige tijd in beslag nemen. Onze klachtenprocedure vindt u op onze website.

 

Budget, financiën en algemene betalingsvoorwaarden

De rekeningen van medisch specialist(en) en het Huid Medisch Centrum worden zoveel mogelijk naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Echter, het is wel belangrijk om voor de behandeling de voorwaarden van uw verzekeringspolis door te lezen, om te weten wat uw verzekering precies vergoedt.

Het Huid Medisch Centrum hanteert algemene betalingsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u als patiënt en het centrum. In de algemene betalingsvoorwaarden is onder meer geregeld hoe en binnen welke termijn nota’s betaald moeten worden. Eveneens wordt aangegeven wat de gevolgen zijn als niet tijdig of niet volledig wordt betaald.

Als u vragen heeft, dan kunt u ons tussen 09:00 en 16:00 uur bellen op telefoonnummer 020 215 60 60.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Huid Medisch Centrum, Paasheuvelweg 28 1105 BJ Amsterdam.

of klachten@huidmedischcentrum.nl

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd.