Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Zoek op huidaandoening

De volgende huidaandoeningen worden in Huid Medisch Centrum behandeld.

 

Zoek op behandeling

De volgende behandelingen worden in Huid Medisch Centrum uitgevoerd.

 

Actuele wachttijden

Dermatologie: 8 dagen
Flebologie: 5 dagen
Allergologie: 15 dagen

Spoedgevallen: Zelfde dag

Privacyreglement

Achtergrond

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Huid Medisch Centrum bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De AVG gaat uit van dataminimalisatie. Dit betekent dat organisaties zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken. Een organisatie dient zich af te vragen bij alle te verwerken persoonsgegevens of deze gegevens echt noodzakelijk zijn voor het doel dat ermee wordt nagestreefd.

Om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen worden persoonsgegevens gedeeld met externe organisaties, om bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek te kunnen laten uitvoeren in het belang van de behandeling.

Huid Medisch Centrum

In Huid Medisch Centrum worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Huid Medisch Centrum is een samenwerking van Amsterdam UMC (voorheen AMC en VUmc) en Centrum Oosterwal. De patiënten die in het verleden door de huisarts werden verwezen naar het academisch ziekenhuis worden sinds 2018 behandeld in Huid Medisch Centrum. Dermatologen (i.o.) van Amsterdam UMC werken ook in Huid Medisch Centrum.

Deze samenwerking behelst ook overeenkomsten met de afdeling dermatologie en onderzoeksafdelingen, zoals de bloedafname, het laboratorium en pathologie van Amsterdam UMC. De voorlopige uitslagen, beeldmateriaal en bevindingen worden in het kader van uw behandeling besproken in gezamenlijke patiëntbesprekingen.

Daarnaast kan verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn bijvoorbeeld voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van Huid Medisch Centrum

Huid Medisch Centrum is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Huid Medisch Centrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Om continuïteit van uw behandeling te kunnen waarborgen kan de dienstdoende dermatoloog (i.o.) van Amsterdam UMC, onze achterwacht voor medische vragen buiten kantoortijden, uw patiëntendossier raadplegen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Deze bewaartermijn is 20 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien de gegevens niet juist zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die geen betrekking hebben op uw behandeltraject (dit gaat met name over het gebruik van uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek).
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via een aanvraagformulier laten weten. Dit formulier kunt u bij uw behandelaar of bij de balie opvragen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.
 §

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huid Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.Toelichting op het aanvraagformulier

Gegevens patiënt

Voor de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Overdracht van uw dossier

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huid Medisch Centrum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huid Medisch Centrum wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven via het toestemmingsformulier overdracht medisch dossier (of als dit gerechtvaardigd is ten behoeve van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met apotheken en andere behandelende medisch specialisten, bijvoorbeeld uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Rechtsgrond voor de verwerking

De AVG kent zes grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens:

 1. toestemming van de betrokkene, of als verwerking noodzakelijk is voor:
 2. uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (in dit geval een geneeskundige behandelovereenkomst),
 3. voldoen aan een wettelijke verplichting,
 4. bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen,
 5. vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of als er sprake is van:
 6. een (zwaarwegender) gerechtvaardigd belang van de geggevensverantwoordelijke of een derde.

 

De grondslag voor het verwerken van uw medische gegevens is vrijwel altijd ‘ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst'(punt 2). Iedere patiënt heeft namelijk een behandelingsovereenkomst met Huid Medisch Centrum én met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn (WGBO).

Functionaris gegevensbescherming

Huid Medisch Centrum heeft een functionaris gegevensbeschermer aangesteld, de heer J. Kluijver. Deze houdt Binnen Huid Medisch Centrum, samen met de Privacy officer, toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving